Strategie

Strategie


Hilva onderzoekt en analyseert in een initiatieffase al haar potentiële (her)ontwikkelingen met behulp van een ontwikkelmodel waarin alle aspecten van een (her)ontwikkeling op onderdelen nauwkeurig worden beoordeeld. Zo tracht Hilva een duurzaam en vraag gestuurd programma te ontwikkelen waarbij een (financieel) haalbaar gebiedsconcept als kwalitatief PvE het inhoudelijk kader vormt voor een specifiek planontwerp.


Locationele analyse: Het vaststellen van fysieke, sociale en politieke kaders van het betreffende (her)ontwikkelingslocatie door middel van een gedegen analyse van de aanwezige locationele invloedfactoren zoals: geografische ligging, toetsing mobiliteitscriteria, sociaal en politiek draagvlak, bestemmingsplanwetgeving en overige fysieke omgevingsfactoren.


Stedenbouwkundige analyse: Onderzoek naar de aanleg, ontwikkeling en groei van de omliggende private en openbare ruimte ter ondersteuning van de vorming van een adequaat stedenbouwkundig en ruimtelijke verantwoord planontwerp.


Volkshuisvestelijke analyse: Demografische positionering van het plangebied. Volkshuisvestelijk wenselijke objectieven inventariseren en vertalen naar een in programmatische zin aansluitend planontwerp.


Architectonische analyse: Dominerende architectonische vormkwaliteiten van het omliggende plangebied identificeren. Creëren van een symbiotisch planontwerp waarbij eigen identiteit, bruikbaarheid en duurzaamheid leidend zijn.

Financiële en fiscale analyse: Door toepassing van diverse financieel economische modellen analyse van: Fiscale uitgangspunten, Investeringsbegrotingen, ontwikkelingsrendementen, risicoramingen, (grond)exploitatieprognoses, waardebepaling vastgoedobjecten.

Renovatieproject Nassauplein te Bladel, appartementencomplex "Willemshoek"
home