Disclaimer


Deze website is in eigendom en beheer van Hilva.


Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website van Hilva en geldt voor eenieder die kennis neemt van de website.


Hilva besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Hilva is niet aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van onjuistheden en onvolledigheden in en/of niet actueel zijn van de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet. Tevens aanvaardt Hilva geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën, alles in de ruimste zin des woords, via deze webpagina's verstrekt.


Hilva aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvandaan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Hilva benadrukt dat de informatie die via hyperlinks op de site www.hilva.nl kan worden verkregen, onder de verantwoordelijkheid van derden valt.


Hilva garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van e-mails of andere elektronische berichten. Alle rechten omtrent deze website, waaronder eigendomsrechten en intellectueel eigendomsrechten, en de hiermee verbonden informatie berusten bij Hilva. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hilva is het niet toegestaan deze website of enig gedeelte daarvan te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren. Hilva behoudt zich het recht voor de inhoud van deze disclaimer te wijzigen, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving. U wordt geadviseerd deze disclaimer regelmatig te raadplegen, zodat u van de eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Colofon


Deze website is ontwikkeld en is eigendom van Hilva.

Nieuwbouwproject Korvelseweg te Tilburg, appartementencomplex "Petit Paris Tilburg"

Disclaimer


home